Table of Contents Table of Contents
Previous Page  85 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 85 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

85

NORSK POINTERKLUB

WWW.POINTER.NO

JAKTPRØVE - og UTSTILLINGSLEDERE:

JAKTPRØVE-kritikker sendes til:

NPK v/Eva Solli, Torvgt. 21,

7332 Løkken Verk

UTSTILLINGS-kritikker sendes til:

NPK v/ Bjørg Hillestad, A. Elnansvei 2,

7800 Namsos

NPK-redaktør

Eva Bente Lindseth. Mobil 913 86 082

E-mail:

npk-red@live.no

NORSK POINTERKLUB

Bjerkehagevn. 18, 1405 Langhus

Sekretær/kasserer/medlemsservice:

Ann-Karin Lindberg, Bjerkehagevn. 18,

1405 Langhus

Tlf.: 905 30 848

E-mail:

medlemsservice@pointer.no

Adresseforandring meldes til sekretæren.

NPKs styre

Leder:

Per Dahle, 1640 Råde

Tlf. 948 39 950

E-mail:

pe-dahle@online.no

E-mail:

leder@pointer.no

Styremedlemmer

Terje Steinsund, 9100 Kvaløysletta

Tlf: 901 02 076

E-mail:

terje@steinsund.com

Robert Gill, 3006 Drammen

Tlf: 909 35 352

E-mail:

robert.gill@essilor.no

Terje Natland, 5486 Rosendal

Tlf. 53 48 13 22. Mobil 995 74 121

E-mail:

terje.natland@kvinnherad.kom

-

mune.no

Eva Solli, 7332 Løkken Verk

Tlf: 900 93 077

E-mail:

ariso3@online.no

E-mail:

evs.solli@meldal.kommune.no

Vara og sponsoransvarlig:

Terje Bjugan, 7718 Steinkjer

Tlf: 415 57 163

E-mail:

tebjugan@online.no

NPKs avlsråd

Leder:

Terje Steinsund. Mobil: 90102076

E-mail:

terje@steinsund.com

Thomas Engh. Mobil: 908 04 908.

E-mail:

huldreve@online.no thomasengh71@gmail.com

Ole Ivar Frømyr. Mobil: 917 46 470

E-mail:

oifromyr@gmail.com

Lars Ketil Lysberg. Mobil: 977 90 119

E-mail:

lars.lysberg@ntebb.no

Materialforvalter:

Håvard Otto Rudi, 2672 Sel.

Mobil: 900 64 231

Internettansvarlig:

Jim Tore Klingenberg. Tlf.: 479 15 866

E-mail:

webansvarlig@pointer.no

Valpeformidling:

Valpeliste kan rekvireres fra sekretæren,

distriktsrepresentanter eller hentes fra

www.pointer.no

Regnskapsfører:

Unni Bakke

NPKs revisor:

Inger Johanne Bergseng

Vara:

Marianne Sagstad

Valgkomité

Per-Ola Brekke, leder tlf.: 924 17 672

Ola Thingelstad

tlf.: 920 99 462

Ingun Raastad

tlf.: 901 44 683

Kontingent:

A-medl. kr. 500,-

(Fuglehunden +

årbok)

B-medl. kr. 200,-

(Årbok)

Det skjer mye positivt i Norsk

Pointerklub og fuglehund Norge.

I vintermånedene er vår nye og

flotte Årbok produsert. Denne

har dere akkurat mottatt, og vi

vet at dere studerer statistikker

og resultatlister nitid. Hvilke hun-

der skal brukes i avl, eller hvilket

kennel skal min neste håpefulle

komme fra. Det er forventninger

i luften.

På vinterprøvene har nok en

gang pointeren gjort seg bemer-

ket. Når dette skrives er det bare

timer til NM Vinter setter i gang

på Andøya. Vi holder alle tom-

lene for vårt lag. I morgen sitter

vi klistret foran PC-skjermen og

følger spent med slipp for slipp.

Med moderne teknikk og sosiale

medier er vi nesten til stede.

Apropos sosiale medier. I ja-

nuar fikk NPK endelig eiendoms-

retten til Facebook-gruppen NPK

(Norsk Pointerklub). Denne grup-

pen ble i sin tid opprettet av kjekk

ung mann, som uten betenke-

ligheter overlot ansvaret til NPK.

Vi tror det er viktig, og ønskelig

blant våre medlemmer, at vi har

mulighet til å lufte faglige pro-

blemstillinger, kunngjøre resulta-

ter og skaffe generell informasjon

om pointeren og aktiviteter rundt

denne.

Beklageligvis opplever vi over-

tramp. Personangrep og usma-

keligheter blir publisert. Dette er

ikke forenelig med god skikk og

bruk. Husk at det er mange som

ser hva som skrives. La oss i fel-

lesskap sørge for at innholdet i

vårt diskusjonsforum er med på

å bidra til at vi fremmer pointe-

ren og pointermiljøet i Norge. La

oss bidra gjennom positiv omtale

av hverandre å snakke Pointe-

ren frem og opp. Dette er en god

kanal for verving av medlemmer,

men da må også innholdet friste-

slik at flere ønsker å delta i dette

flotte miljøet. God gammeldags

folkeskikk!

Raseutvalget, som består av

medlemmer fra de 8 raseklubbe-

ne i FKF, har i vinter hatt mange

saker på agendaen. Raseutvalget

(RU) har ansvaret for det kynolo-

giske innenfor rasene. Det betyr

at vi i felleskap skal bidra på bes-

te måte til at rasenenes utvikling

er sunn og i tråd med raseklub-

benes retningslinjer. Arbeidet

omfatter alt fra utstillinger,felles

championatregler på utstilling og

jaktprøver samt sørge for at hun-

denes evne til å utføre sitt arbeide

ivaretas på beste måte.

Avlsrådet har i løpet av våren

arbeidet med å ferdigstille forslag

til Rasespesifikk Avlsstrategi for

NPK. Denne skal behandles og

forhåpentligvis vedtas av Repre-

sentantskapsmøtet nå i mai. Vi

har forhåpninger til at denne kan

skal være et strategisk handlings-

dokument for klubben de kom-

mende år og legge til rette for en

fortsatt utvikling av rasen vår.

Over det meste av landet har

også våren gjort sitt inntog. Med

våren kommer også det årlige

Representantskapsmøtet i NPK.

Dette ble avholdt i helgen. La oss

alle ønske det nye styret lykke til

med de viktige oppgavene med å

lede vår alles kjære Norsk Poin-

terklub det kommende året. Det

er mange oppgaver, men heldig-

vis også mange dyktige pointer-

entusiaster som vil bidra med å

utføre disse og sørge for at poin-

tergleden er i fokus.

Med vennlig hilsen styret

PER DAHLE

Leder NPK

Styret takker!

Manusfrist for neste nummer er

20. mai 2015

- stoff til NPK-sidene sendes

npk-red@live.no

Trening på due er artig - både for unghunder og de mer skolerte. Foto: EBL