Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

5

REDAKTØREN

HAR ORDET

RYPA TRUET?

Nyheten om at rypa skulle rødlistes,

skapte mildt sagt sjokkbølger i jakt-

og fuglehundmiljøet. For småviltje-

gere og fuglehundeiere har rypa

omtrent samme status som hund

og familie, og forsvarsposisjonen

inntas umiddelbart om noen rører

ved disse.

Fortrengningsmekanismer er be-

leilige, men ikke alltid like rasjonel-

le. Høyst sannsynlig er det et mer

fornuftig trekk å gå inn i rypebe-

stand-problematikken for å få en

oversikt over hva som er reelt, og

om mulig finne framtidsrettede

løsninger.

Det er et faktum at rypebestan-

den har sunket i løpet av de siste

15 årene. Det er og et faktum at

vi har hatt sommertemperaturer

som ikke har gjort det enkelt for

små kyllinger å overleve. Det har

vært færre smågnagere, og preda-

torer som rev, mår og rovfugl har

forsynt seg av reirene for å skaffe

seg mat. At tregrensen stadig stiger

og gjengroing av landskap endrer

oppvekstsvilkårene for viltet, blant

annet for li- og fjellrype, hører også

med i regnskapet.

Mange er på banen med henvis-

ninger til eget terreng hvor rype-

bestanden er god eller til og med

svært god, i alle fall oppadgående.

Mulig det, men det kan vel tenkes

at forskerne har et poeng når de nå

er bekymret.

Tar forskerne feil, er det bra for

rypa og for jegerne. Prioriterer vi

likevel å sette i gang et prosjekt for

å sikre bedre oppvekst- og levekår

for rypa, gjør vi et godt stykke nyt-

tig arbeid for framtidas rypejakt.

DUGNAD

I dette nummeret av Fuglehunden

spør Rolf Larsen, styreleder i Jeger-

nes Interesseorganisasjon, om alle

er med på en dugnad for rypa.

Jeg er slett ikke sikker på at alle

fuglehundeierne stiller opp på en

dugnad. Jeg håper jeg tar feil, men

en travel hverdag hindrer mange i å

ta på seg ekstra oppgaver og ansvar.

Kanskje må man gå nye veier.

Kan man kombinere predatorbe-

kjempelse med familiens søndags-

tur?

Om lokale jeger- og fisker-

foreninger og fuglehundklubber

organiserer dugnader hvor hele

familien er med, kan snekring og

utsetting av feller i kombinasjon

med morsomme og barnevennlige

rypeforedrag, bål og pølsesteking,

bli en spennende og nyttig erfaring

for både små og store.

I Fuglehunden nr. 6-09 presen-

terte vi «Andøyaprosjektet», et

omfattende prosjekt for predator-

bekjempelse som involverte grunn-

eiere/bønder, ungdom og voksne. I

samme nummer hadde vi også en

lengre artikkel hvor Hans Christian

Pedersen, seniorforsker ved Norsk

institutt for naturforskning, NINA,

og professor ved Høgskolen i Hed-

mark, viste hvilke metoder man

har for å øke rype- og skogsfugl­

bestanden. Artiklene vil bli lagt ut

fuglehunden.as

FARGERIK, FRITTALENDE OG

ENKELTE GANGER PÅSTÅELIG

Likevel romslig, varm og med re-

spekt for andres meninger.

Nekrologen om Johan B. Steen

som står i dette nummeret viser

blant annet en uredd og utålmodig

kritiker som alltid kjempet for sine

saker med «blanke våpen».

På godt og vondt består fugle-

hundmiljøet av alle typer mennes-

ker. Utdanning, yrkesbakgrunn,

politiske meninger, kjønn og alder,

alt er samlet under samme «tak».

Det som forener oss, er gleden over

den gode fuglehunden, jakten og

miljøet vi har skapt.

For å fungere sammen må noen

forutsetninger ligge i bunn: respekt

og forståelse for andres meninger,

romslighet i vår omgang med hver-

andre, toleranse for andres tempe-

rament, og en felles vilje til å pro-

fesjonalisere organisasjonens evne

til å løse konflikter på lavest mulig

nivå. Konflikter er ikke farlige, det

er mangel på «blanke våpen» som

skader. Vi har et regelverk som gir

retningslinjer for hvordan konflik-

ter skal løses, og da bør man også

forsøke å gjøre det. Når arenaene

blir sosiale medier og større for-

samlinger, og «krigerne» ikke eier

konfliktene, er det først og fremst

miljøet som ødelegges.

Johan B. Steen har fortsatt mye å

lære oss.

NBK

NESK

NGK

NISK

NMLK

NPK

NVK

NWK

METTE MØLLEROP

Familiebakgrunn med jakt,

engelsksettere og friluftsliv.

Jakt med egen hund fra

1984. Oppdretter under

navnet Jentefjellet, fra fjellet

der familiens hytte ligger.

Instruktør og jaktprøve­

dommer.

Har hatt en rekke verv i

Rogaland Fuglehundklubb og

NESK både i styret, i avlsråd,

som prøve- og utstillings-

leder og redaktør. Nå

leder av dommerutvalget i

Rogaland.

Gullmerke i NESK og æres-

medlem i RFK.

I min sivile jobb er jeg redak-

tør og informasjonsansvarlig

i oljeforbundet SAFE.

Foto: Privat