Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

49

NORSK BRETONKLUBB

Gjeldende avlsplan ble vedtatt i

2012 og avsluttes med følgende

poengterte hovedmål:

”NBK sin viktigste oppgave i

årene framover er å få flere bre-

toneiere til å stille flere ganger på

jaktprøve. Videre er det viktig å

beholde eller øke den genetiske

bredden, samt å øke innsatsen

for å få ned antall hunder med

svak hoftekvalitet.”

Styret etablerte i januar 2015

fem arbeidsgrupper som skal se

på utviklingstrekk og beskrive

status i rasen i forhold til avlspla-

nens målsettinger. Arbeidsgrup-

pene skal altså se nærmere på

om den valgte strategien og avls-

tiltakene har brakt rasen nærmere

hovedmålene: flere prøvestarter,

økt genetisk bredde, redusert an-

del og antall hunder med svak

hoftekvalitet. Gruppene skal også

vurdere status opp imot avlspla-

nens mange delmål. Disse doku-

mentene blir da kunnskapsgrunn-

laget som legges til grunn for

diskusjonen om og utarbeidelse

av neste avlsplan.

Styret har valgt denne arbeids-

formen blant annet for å sikre

bedre og breiere forankring i

klubben, spre arbeidsbelastnin-

gen og for å dra veksler på kunn-

skap og erfaringer fra flere perso-

ner. Klubbens avlsråd har gitt sin

tilslutning til denne arbeidsfor-

men og prosessen og har kom-

met med innspill i planlegginga

og utforminga av prosjektet.

Siden NBK innførte HQ-in-

deksbasert avl i 2004 har avl på

individer med HD (C eller D) vært

i henhold til klubbens avlsplan så

fremt kullets samla HQ-indeks

har vært høyere enn en fastsatt

grense. Enkelte slike kull har også

forekommet utenom avlsrådets

retningslinjer. Styret ønsker spe-

sielt at gruppene ser nærmere på

disse kullene der en av foreldrene

har HD. Representerer de økt ge-

netisk bredde? Blir de avla på?

Blir disse valpene dokumentert

på jaktprøve og utstilling i samme

grad som øvrige valper? Hver en-

kelt gruppe blir derfor bedt om å

undersøke denne undergruppen

(kull der en av foreldrene har HD)

spesielt og sammenligne med

den øvrige populasjonen.

Styret har bedt om at arbeids-

gruppene gjør ferdig arbeidet sitt

innen 1. juli 2015, og styret vil

sørge for å sy alt sammen til et

dokument. Styret vil be om rap-

port fra gruppene i forkant av

hvert styremøte våren 2015.

Til høsten inviteres til en avls-

konferanse (bretonkonferansen)

der resultatene fra de ulike grup-

pene presenteres, og diskusjo-

nen om og arbeidet med ny avls-

plan starter. Bretonkonferansen

er planlagt holdt i området rundt

Gardermoen helga 13.- 15. no-

vember 2015.

ARBEIDSGRUPPENES

SAMMENSETNING

• Helse: Hege Meldal, Nina Hel-

berg Aurebekk og Svein Hjelle

• Gemytt: Martin Haugestad,

Geir Håvard Ingdal og Jon Au-

rebekk

• Jaktegenskaper:

Magne

Klingsheim, Kjell Engen og

Hege Tidemann

• Eksteriør: Jan Monsen, Baard

Birkeland og Jan Åge Harjo

• Generell og overordna beskri-

velse av populasjonen: Øystein

Ahlstrøm, Ole John Sæther,

Anders Ellefsen og Randi Mat-

hisen

Gruppene står helt fritt til å be

om innspill, råd og veiledning fra

hvem som helst underveis i arbei-

det.

Alle dokumenter og informa-

sjon om prosjektet, samt arbeids-

gruppemedlemmenes epostad-

resse, finnes på

www.breton.no

.

Innspill til arbeidsgruppene eller

generelle innspill kan gis direkte

til medlemmene eller via prosjekt-

sida på

www.breton.no.

Under

årsmøtehelga på Stjørdal i febru-

ar orienterte styret i et åpent

medlemsmøte om dette prosjek-

tet og prosessen og ba om inn-

spill fra salen. Alle innspill som

kom, er gjengitt under hver enkelt

arbeidsgruppe på www.breton.

no.

Prosjektet som styret har satt i

gang, favner på langt nær alt.

Styret ønsker derfor at alle som

har tanker, meninger og ideer om

avl og arbeidet med ny avlsplan

engasjerer seg og bidrar til at uli-

ke utfordringer og problemstillin-

ger løftes fram i lyset og blir dis-

kutert.

HEGE MELDAL

Kunnskapsgrunnlaget for ny avlsplan

Forberedelser til ny avlsplan: status og evaluering av tiltak og mål i tidligere avlsplaner

Styret ønsker at flest mulig bidrar med innspill til evalueringen av tidligere avlsarbeid.

Ett av hovedmålene for tidligere avlsplan har vært å redusere andel og

antall hunder med svak hoftekvalitet.