Table of Contents Table of Contents
Previous Page  47 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 108 Next Page
Page Background

Fuglehunden 3/15

47

HVORDAN UTREDES PROLAPS

HOS HUND?

Hvis du har mistanke om at din

hund har prolaps må du ringe ve-

terinær. Veterinæren vil undersøke

muskler, skjelett og ledd nøye. Når

det er behov for det, vil det ble fore-

tatt tester for å sjekke at nervene

fungerer som de skal. For å kunne

si sikkert om det er snakk om pro-

laps vil det være nødvendig med

bildediagnostikk. Vanligvis tas det

først røntgenbilder. Dersom dette

ikke er tilstrekkelig, og det er mu-

lighet for CT eller MR, så er dette

utmerkede diagnostiske verktøy.

Mange prolapser er ikke mulig å se

på vanlige røntgenbilder, og da må

eventuell CT eller MR undersøkel-

se til

HVORDAN BEHANDLES PRO-

LAPS HOS HUND?

Behandling av prolaps avhenger

av hvor alvorlige symptomene er

og eiers ønske. Noen pasienter må

opereres, mens andre kan behand-

les medisinsk, dvs. med smertestil-

lende medisiner og fysioterapi. På

generelt grunnlag kan man si at pa-

sienter med lammelser bør opere-

res, men dette er en avgjørelse som

veterinær og eier tar i fellesskap.

Ved en operasjon vil man selv-

sagt først ha kartlagt hvor prolap-

set er. Det er ofte gjort CT eller

MR undersøkelser også. Når man

vet helt sikkert hvor i ryggen ski-

veprolapset sitter, blir pasienten

gjort klar for operasjon. Da bar-

beres området på ryggen og hu-

den vaskes og desinfiseres. Selve

operasjonen innebærer at man tar

bort en del av beinvevet som lager

taket i ryggmargskanalen. Når man

fjerner dette «taket» vil ikke lenger

skiveprolapsen trykke ryggmargen

mot taket, kompresjonen forsvin-

ner og håpet er at dette løser lam-

melsen og smertene.

Mange hunder som får diag-

nosen prolaps behandles medi-

sinsk og har god effekt av dette. Da

innebærer behandlingen riktig valg

av smertestillende medisin og ro.

Mange pasienter har stort utbytte

av fysioterapi.

Fysioterapi bør utføres av vete-

rinær eller dyrepleier med etterut-

danning innenfor rehabilitering.

Fysioterapien som utføres av-

henger av pasientens behov, men

innebærer ofte trening i vanntre-

demølle, svømmetrening, statiske

balanseøvelser samt massasje, og

bør skreddersys til den individuelle

pasient.

CT-bildet over viser de siste korsryggvirvlene til en pasient. Den røde pilen peker på ett stort skiveprolaps. Skiveprolapsen til denne

hunden ga lite nevrologiske symptomer (lokalisert langt bak mot halen, så gir skiveprolapser mindre nevrologiske symptomer) men

hunden var hadde store smerter og slet med å sette seg ned.

CT-bildet over er av samme hund som på det første bildet. På dette bildet ser man at en del av beinstrukturen som er markert med

blå pil på bilde 1 er borte. Den er fjernet for å fjerne trykket mot ryggmargsnervene, og derneste også fjerne smertene. Pasienten gikk

fint og var smertefri 3 dager etter endt operasjon.

Mange hunder som får diagnosen prolaps

behandles medisinsk og har god effekt av dette.