Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 108 Next Page
Page Background

BREV

&

INNLEGG

Årsaken til nedgangen blir fremstilt

som sammensatt av flere forhold

fra forskerne. Klimaforandringer

som hindrer mattilgang, svingnin-

ger i bestanden av smågnagere, økt

predatortrykk og delvis jakt.

Når man skal sette inn tiltak for

å snu den negative trenden er det

viktig at tiltakene gjenspeiler de

ulike årsakene til nedgangen. Som

jegere er vi villige til å ta vår del,

som alltid.

Spørsmålet er om alle andre

som bekymrer seg er like villige

og imøtekommende for tiltak? Er

dyrevernorganisasjonene villige til

å erkjenne at økt jakt på eksempel-

vis rødrev er et middel for å hjelpe

rype og fjellrev? Hvordan stiller

ornitologene seg til at det åpnes for

jakt på rovfugl der det er hensikts-

messig og forsvarlig? Er økt jakt på

kråkefugl og måker i våre fjell ak-

septabelt?

Jegere og grunneiere må ha fo-

kus på at man ikke tar ut for mye

av bestanden slik at det bevares

stamfugl i terrenget. Samtidig må

vi samarbeide om å øke jakttrykket

på predatorer i småviltterrengene.

Kanskje det kan være lurt å skjele

til andre land (Skottland) for å lære

metoder for å opprettholde gode

jaktbare bestander av hønsefugl.

Jegernes Interesseorganisasjon

er ikke i tvil om at grunneiere blir

med på en dugnad for å løfte rype-

bestanden. Vi er derimot betydelig

mer skeptiske til at organisasjoner

som prinsipielt er jaktmotstandere

og misliker høsting av vilt i utmark

og fjell blir med på dette. Tiden vil

vise om de bruker nyheten populis-

tisk og ensidig for å slå ned på jakt

generelt, eller om de nå søker en

mer konstruktiv tilnærming.

Stortingets oppheving av bly-

haglforbud er etter vårt syn et til-

tak som vil komme rypebestanden

til gode. At man ikke har latt små-

viltjegerne bruke den mest effektive

ammunisjonen var et stort feilgrep

som nå blir rettet opp. Landets

største partier har tatt ansvar i den-

ne sammenheng på en betryggende

måte. Hvorvidt det er en sammen-

heng mellom innføringen av bly-

haglforbudet i 2005 og nedgangen

i rypebestanden fra samme år er en

tankevekker uten at det behøver å

ha en klar sammenheng.

Jegernes Interesseorganisasjon

mener det er for tidlig å rødliste

rypeartene med dagens bestand.

Forslaget fra Artsdatabanken må

allikevel tas på fullt alvor og er et

kall til dugnad hvor alle parter bør

være åpne for ulike løsninger. En

totalfredning i denne sammenheng

er et drastisk, ensidig tiltak som

trolig ikke fører til endring og er

derfor ikke vår anbefaling. Restrik-

sjoner i uttak på regions nivå kan

være nødvendig samtidig som økt

uttak av nevnte predatorer er en

absolutt nødvendighet. Sistnevnte

vet vi med sikkerhet gir effekt.

Spørsmålet blir derfor; er alle

med på en dugnad for rypa?

DUGNAD FOR RYPA

Artsdatabanken har foreslått

fra i år å føre rypa på den

nasjonale rødlisten. Årsaken

er en markant nedgang

for både lirype og fjellrype

siden 2005. Det har vært

variasjoner fra år til år mens

sesongen 2013-14 viste en

liten økning i avskytingen.

ROLF

LARSEN

Styreleder

Jegernes Interesse­

organisasjon

44

Fuglehunden 3/15

DRESSUR OG TRENING AV HUND

– Apport, grunndressur, fjelltrening, fører på prøve, avesjon

– Kurser for klubber, foreninger, enkeltpersoner

– Oppstalling, kondisjonstrening, trening med erstatningsfugl

og rypetrening

– Kun fuglehunder

www.femundhund.com

post@femundhund.com

• Tlf.: 958 20 330

20 års erfaring med trening, dressur av fuglehunder

Femund_2015.indd 1

11.12.14 16:00

Opplysning i stedet

for forbud.