Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 108 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 108 Next Page
Page Background

32

Fuglehunden 3/15

Nå har artsdatabanken foreslått

å sette ryper på rødlista i kategori-

en «nær truet». Rødlistearter er de

som blir kategorisert som regionalt

utdødd, kritisk truet, sterkt truet,

sårbar, nær truet eller datamangel,

etter internasjonale retningslinjer

utarbeidet av IUCN (Internati-

onal Union for Conservation of

Nature). Denne «nær truet» vur-

deringen er basert på det faktum

at avskytningstall fra statistisk sen-

tralbyrå (SSB) har vist en 15-30 %

reduksjon i løpet av de siste 10 åre-

ne, samtidig med at takseringsdata

og resultater fra ulike nasjonale na-

turovervåkningsprogrammer har

vist en tilsvarende negativ trend for

rypenes del. Disse overvåknings-

programmene omfatter vanligvis

flere dyre- og fuglearter, og tar ut-

gangspunkt i faste overvåkingsom-

råder spredt utover mange naturty-

per i landet. Det brukes trolig ikke

tre årsverk årlig på å skaffe til veie

data til denne type overvåknings-

program hvor bl.a. rype inngår, og

her har artsdatabanken er gylden

mulighet til å skaffe seg mer infor-

masjon om rypebestandene høst

og vinter, dersom FKF og NKK er

villig til å bidra med relevante data

fra jaktprøvene. Parallelt med dette,

pågår det også en omfattende tak-

sering av rypebestanden før jakta

om høsten. Takseringen skjer i regi

av grunneierne og det aller meste

av takseringsdata samles nå i en

sentral database som heter «høn-

sefuglportalen» (http://honsefugl.

nina.no

).

Det jeg på sikt ønsker å gjøre, er

å koble informasjon fra NKK sin

database (DogWeb) om den en-

kelte jaktprøve (kommunenivået),

med takseringsinformasjonen som

legges inn i hønsefuglportalen og

således bidra til å bedre informa-

sjonsgrunnlaget og øke forståel-

sen av sammenhengen mellom

estimert bestandssituasjon før jakt

(bestandsestimater fra høsttak-

seringer og en indeksverdi basert

på antall fuglekontakter eller pre-

mieringsprosent fra jaktprøver i

samme region), jaktuttaket og vin-

terbestanden (en indeksverdi fra

vinterprøvene).

Siden omfanget av jaktprøvene

er såpass stort, og spredt ut over

hele landet, kan denne type infor-

masjon være et nyttig innspill til de

som er satt til å forvalte rypene, og

samtidig være relevant informasjon

til artsdatabankens vurderinger om

rypene kvalifiserer for rødlista eller

ikke. Noe av informasjonen arts-

databanken i dag benytter i sine

vurderinger, er fremkommet gjen-

nom frivillig innsats (f.eks gaupe-

registeringene). Å dele informasjon

om rypebestandene bør være i alles

interesse og kan være jegernes, og

spesielt de som jakter med hund,

sitt bidrag til økt forståelse og bedre

regional kunnskap om rypene. Jeg

tror ikke det finnes noen annen fri-

villig metode som er enklere, lands-

omfattende og samtidig stabil nok

over tid til å bidra med relevant

informasjon om rypebestandene

rundt om i Norge, enn jaktprøvene

som årlig arrangeres.

Rent praktisk kan denne opp-

gaven enkelt gjøres ved at prøve-

arrangørene sender en utskrift av

samlestatistikken de allerede skal

innrapportere til Fuglehundklub-

benes forbud (FKF) og NKK i et

eget brev eller epost til hønsefugl-

portalen

(honsefugl@nina.no)

, og

at NKK tar inn dette punktet i hus-

kelista for prøvearrangører, som er

en del av prøvepapirene som jakt-

prøvearrangører skal laste ned før

arrangementet.

Jeg ønsker derfor at FKF tar

opp denne problemstillingen og

legger press på NKK, slik at ken-

nelklubben på nytt vurderer den

samfunnsmessige nytteeffekten av

å legge til rette for at ikke-sensitive/

personlige data som NKK besitter,

i fremtiden kan bli tilgjengelig for

andre samfunnsinteresser (f.eks

forskning og forvaltning). Jeg hå-

per at fuglehundsporten selv ser

nytten i å bidra til en bedre, og mer

kunnskapsbasert forvaltning av ry-

pene, som jeg vil tro er den arten

som er mest i fokus for mange av

medlemmene i landets fuglehund-

klubber. Kanskje vi en gang i frem-

tiden ikke trenger å bruke energi på

å diskutere om rypene skal på rød-

lista eller ikke.

Å dele informasjon om rypebestandene

bør være i alles interesse.

APPORTPRØVE BREVIG - ENEBAKK, SØNDAG 31. MAI 2015

NMLK ønsker velkommen til apportprøve på Brevig i Enebakk.

Lørdag 30 .mai - arrangør Norsk Weimaranerklubb (se

wvw.norweim.org

for mer info)

Søndag 31.mai - arrangør Norsk Münsterländerklubb

Påmeldingsavgift kr 325,-. Viltavgift kr 150,-.

Betaling = påmelding. Frist 2 uker før prøven. lnnbetales til konto: 5010.05.46350

Husk å merke innbetaling med hundens

reg.nr

; klasse, eiers navn og gjerne et

tlf.nr

, samt «BR15» Husk å ta med

registreringsbevis, vaksinasjonskort og sauerenhetsbevis ikke eldre enn to år. Klubbfugl er duer/vannfugl.

Kontaktinfo: Terje Leidland, Tlf. 91526593, mail:

terjeleidland@live.com