Mattilsynet sentralt har gitt Vestfold Fuglehundklubb midlertidig tillatelse til å drive utendørsanlegget Farmen i Kvelde som tidligere.

Igjen kan Vestfold Fuglehundklubb drive med oppdrett og salg av fasaner og rapphøns. (Arkivbilde)

I år kan Vestfold Fuglehundklubb gjenoppta virksomheten med oppdrett og salg av fasaner og rapphøns – med myndighetenes tillatelse. Det betyr at klubbens innsats gjennom advokater og såkalt begjæring om omgjøring av vedtak, har ført frem. De har fått delvis medhold og Mattilsynet begrunner omgjøringen dels med nye omstendigheter i saken.

Det er sertifiseringskravet klubben har fått dispensasjon fra. I sin utredning innrømmer også Mattilsynet at VF, til tross gjentatte besøk av etaten lokalt, ikke ble gitt tilstrekkelig informasjon om sertifiseringskravet.

Kort sagt sies det slik: Vedtak av 20. september 2019 omgjøres delvis. Det innvilges dispensasjon fra kravet om sertifisering ved frambud av fjørfe innad i Norge, men på visse vilkår. 

Det stilles følgende vilkår for dispensasjonen: 

– Mat og vann skal gis under tak. 

– Personalet skal være iført arbeidstøy og besøkende skal ha overtrekkstøy. Dette tøyet skal kun brukes inne hos dyrene. 

– Håndvask skal utføres med varmtvann før og etter arbeid i besetningen.

– Krav til innhegningen for avlsdyr: Dobbel netting på vegger og tak for å hindre direkte kontakt med ville dyr.  Innhegningen skal tømmes for dyr en gang i året. Under tomperioden skal bakken desinfiseres med kalk, og fôringsautomater og vannkar vaskes og desinfiseres. Dette i henhold til produsentens anbefalinger.    

 Dispensasjonen gjelder til og med 31. desember 2021. Dispensasjonen gjelder likevel ikke fra det tidspunktet dyrehelselovforordning (EU) 2016/429, med underliggende regelverk, gjennomføres i norsk rett.»

  • Vi er selvfølgelig glade for at vi får fortsette driften, men først og fremst er vi opptatt av å oppfylle de kravene Mattilsynet stiller, og gjøre det vi kan for å få fortsette når den midlertidige tillatelsen går ut, og når kravet om sertifisering innføres i EU/EØS, sier et samlet styre i Vestfold Fuglehundklubb. Fokuset nå, er å gjøre de nødvendige tiltakene og jobbe for at det fortsatt skal kunne arrangeres lavlandsprøver med fugl oppdrettet i Norge. Akkurat dette har også vært et poeng for Mattilsynet. De sier:

«Målet for Mattilsynet er å forebygge spredning av smittsomme dyresykdommer. Etter møte med VF har Mattilsynet forstått det slik at det i forbindelse med blant annet kommende NM vil kunne innføres et større antall fugler fra utlandet, noe som kan innebære en større risiko for dyrehelsen enn fugler oppdrettet i Norge. Innførsel av rugeegg innebærer en lavere risiko. En videreføring av VFs virksomhet i påvente av strengere EØS-krav til fuglevilt som innføres fra andre EØS-land, kan være riktigst ut fra dyrehelsehensynene. På bakgrunn av alle de ovennevnte forhold finner Mattilsynets hovedkontor, under tvil, at det foreligger et «særlig tilfelle» jf. dispensasjonsbestemmelsen. Mattilsynet omgjør avslaget om dispensasjon og innvilger VF en dispensasjon fra sertifiseringskravet på visse vilkår og for et gitt tidsrom.»

Vestfold Fuglehundklubb har lagt ned betydelige økonomiske ressurser i sin kamp for fortsatt drift på anlegget de har bygd opp gjennom dugnadsinnsats. Nå er de glad for at Mattilsynet også åpner for at de kan søke om å få dekket vesentlige deler av advokatutgiftene.

I brevet fra Mattilsynet står det: «§ 5. Orientering om rett til dekning av sakskostnader Dere kan kreve å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. Spørsmål og eventuelle krav om dette må rettes til vårt kontor innen tre uker. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, se forvaltningsloven § 28 tredje ledd.»

Mattilsynet poengterer at krav om sertifisering av virksomheter som flytter fuglevilt til en annen medlemsstat vil tre i kraft i EU fra 21. april 2021, og at dette vil kunne endre på situasjonen. Vestfold Fuglehundklubb vil jobbe for at anlegget i fremtiden skal tilfredsstille de nye kravene når de kommer.

Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) sier følgende:

Det er gledelig at Vestfold FHK har fått midlertidig dispensasjon fra sertifiseringskravet for videre drift av Farmen. Vi forventer og forstår at de krav og føringer som er gitt vil bli fulgt og at tiden fremover vil bli brukt til å forberede seg på de endringer/krav som forventes innført av EU/EØS. Vi ønsker klubben lykke til i sitt videre arbeid.

Fakta/bakgrunn:

Tidlig i fjor fikk Vestfold Fuglehundklubb avslag på sin søknad om sertifisering på fjærfevirksomhet. Klubben har i mange år drevet med oppdrett og salg av fasaner og rapphøns, som blir satt ut i norsk natur for at det skal arrangeres  lavlandsprøver for stående fuglehunder i Norge. Dette regnes som en viktig arena for avlsarbeidet innenfor åtte ulike fuglehund-raser, som tradisjonelt er blitt brukt som jakthunder på rypejakt.

Vestfold Fuglehundklubb anket avgjørelsen og fikk lov til å drive videre mens ankesaken ble behandlet. I september fikk de et nytt negativt vedtak og måtte stenge anlegget. Før jul begjærte de vedtaket omgjort og nå har de fått delvis medhold.