Politidirektoratet har nå publisert detaljer om hvordan eksisterende knallvåpen, eller startrevolvere, skal registreres, oppbevares og brukes for klubber og foreninger.

 

Klubbene må etablere et komplett register over knallvåpen de eier. (Foto: Thomas Bull Enger)

Nå har Politidirektoratet gitt retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til startrevolvere i idrettslag og lignende, hvilket betyr at dette også gjelder klubber og foreninger i fuglehundsporten som innehar knallvåpen. FKF ber alle i klubbenes og foreningenes styre og stell lese dette nøye, men også andre som innehar knallvåpen:

Politidirektoratet antar at idrettslag og andre som benytter knallvåpen til å avgi skudd i forbindelse med fellesstart og liknende kan beholde sine våpen mot at det søkes politiet om tillatelse. En våpenansvarlig må utpekes i hvert lag, og våpen eller vital del må oppbevares i henhold til regelverket.

Det utstedes kollektivt våpenkort til idrettslag o.l. etter samme modell som for skytterlag som erverver våpen. Medlemmer av laget kan benytte lagets knallvåpen, men våpenansvarlig er ansvarlig for at oppbevaring og bruk er i henhold til regelverket.

FKF anbefaler alle klubber umiddelbart starter arbeidet med å samle informasjon og etablere et komplett register over alle skytevåpen klubben eier, med: – Type – Merke – Kaliber – Våpennummer – Navn, fødselsnummer (ikke person nr.) og adresse på våpenansvarlig(e) i klubben som er fullmektiget til å oppbevare våpnene. For våpentillatelse fås søknadsskjema på nærmeste politikammer, det kan ikke lastes ned fra nettet. Skjemaet fylles ut av klubben sentralt, i klubbens navn ved navngitt leder (eks. Norsk Fuglehund Klubb v/Preben Ås) og sendes politiet med data på alle våpen.

Selv om våpenet ikke har serienummer skal det registreres, politiet vil eventuelt gi et slikt nummer der eier (klubb) blir ansvarlig for å prege nummeret inn på våpenet. Våpen og ammunisjon skal oppbevares i FG godkjente våpenskap. På spørsmål til Våpenkontoret ved Oslo Politidistrikt får FKF råd om å anbefale sine medlemsklubber om raskest mulig å registrere sine våpen. Arbeidet med å etablere et register over klubbenes våpen bør gis høy prioritet, særlig for de klubber som skal arrangere jaktprøver i nærmeste fremtid.

Politiet fremhever at de muligens kan komme med ytterligere krav for registrering, men alle som har registrert sine våpen i det sentrale våpenregister vil få beskjed. Videre anbefaler FKF klubbene å utarbeide skriftlige rutiner for behandling av våpen i forbindelse med jaktprøver og /eller trening i klubbens regi. Disse rutinene bør inneholde som et minimum: – Våpen og ammunisjon skal til daglig oppbevares i henhold til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v.

(Våpenforskriften), Kapitel 16. – Under arrangementer skal revolvere og ammunisjon, når de ikke er i bruk, i felt holdes innelåst hver for seg og under sikker oppbevaring slik at uvedkommende ikke får adgang til dem til enhver tid. Poenget er at våpnene alltid skal behandles som skarpe.

– Prøveleder utsteder en generell fullmakt til dommer på hvert parti med ansvar å råde over våpnene under prøven. Se skjema “Utlån av Våpen” etter teksten. FKF er av den formening at ved at klubbene aktivt nå iverksetter straks-tiltak som beskrevet kan redusere muligheten for at det kommer ytterligere krav for oppbevaring og bruk av startrevolvere som kan gjøre det ytterligere komplisert å simulere skudd over hundene. Når det gjelder tilsvarende våpen i privat eie gjelder de samme regler og bør gjøres så snart som mulig. De følgende retningslinjene er sendt fra Politidirektoratet til Politidistriktene, Kripos, Sysselmannen og UP.