For mange kan Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) være noe litt fjernt og diffust som det ikke er lett å bli helt klok på. Les her og bli litt klokere!

Organisasjonen FKF ser ut som dette.

I et forsøk på å presentere en lettfattelig oversikt over organisasjonen, arbeider styret i Fuglehundklubbenes Forbund i disse dager med å lage en oversikt om hvordan FKF er skrudd sammen. Vi presenterer herved det overordnede som burde gi et bilde.

Målet til FKF er å jobbe frem en komplett beskrivelse som legges på FKF’s hjemmeside og som alle besøkende kan studere og bruke som manual.

FKF’s organisasjon og virkemåte er for øvrig beskrevet i de til enhver tid vedtatte lover. Forbundets navn er Fuglehundklubbenes Forbund og forkortes til FKF. FKF er et selvstendig rettssubjekt og å regne som egen juridisk enhet. FKF er medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK) er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre.

FKF plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke handle motstridende mot disse. FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen. Medlemsklubbenes selvstendighet og selvråderett skal ivaretas sa langt det ikke er i konflikt med fellesskapets interesser.

Raseklubbene har selv raseansvaret for de raser de representerer gjennom NKKs lover, der medlemsklubber er delegert raseansvar. FKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund.

FKF skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. Avl av hunder skal skje i ønsket retning både når det gjelder rasestandarder og rasenes sunnhet, noe som er et raseklubbansvar. FKF er ansvarlig for organisering og drift av det felles organiserte arbeidet med stående fuglehund i Norge, utføre de oppgaver FKFs høyeste organ, Fuglehundtinget, beslutter og ivareta de oppgaver som blir delegert fra NKK.