Vestfold Fuglehundklubb fikk avslag på anken i sertifiseringssaken. Det betyr at klubben ikke kan fortsette med oppdrett og salg av fasaner og rapphøns under nåværende forhold.  

 

Mattilsynet krever faste gulv og vegger når det skal produseres fjærfe, uansett om fuglen senere skal settes ut. 

I januar i år fikk Vestfold Fuglehundklubb avslag på sin søknad om sertifisering av fjørfevirksomhet. De anket og nå har Mattilsynets hovedkontor vurdert klagesaken og stadfestet vedtaket. Kort sagt ble det et nei på bakgrunn av faren for smitte gjennom burene som fuglene lever i. I fjørfeproduksjon kreves det fast gulv og vegger, som kan vaskes, og som forhindrer smitte mellom flokker.

Mattilsynet skriver: «Vi ser at tiltakene som klager har foreslått kan bidra til å redusere risikoen for smitte, men vi kan ikke se at de reduserer risikoen til et akseptabelt nivå. Dersom hovedhensynet bak en regel skal kunne tilsidesettes av en dispensasjon, vurderer vi det slik at da må hensynene som taler for å gi dispensasjon veie svært tungt. I denne saken anser vi at hensynene bak hovedregelen veier tyngre enn hensynene til å gi dispensasjon. Konklusjon Klagene tas ikke til følge. Vedtakene datert 4. og 14 januar 2019 stadfestes. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 3 Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomhet og § 5.  Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Fuglehundklubbenes Forbund har akkurat fått avslaget på bordet og vil bruke tiden fremover til å se på konsekvensene av at Vestfold Fuglehundklubb ikke lenger kan drive oppdrett og salg, ut fra forholdene som er i dag. Om klubben ikke gjør de tiltakene som er nødvendig for å kunne drive lovlig og senere får et ja, betyr det at klubber som skal arrangere lavlandsprøver må importere fugl. Noen gjør det allerede, men mange har også kjøpt fugl av Vestfold Fuglehundklubb.

Vestfold Fuglehundklubb har i en årrekke drevet oppdrett av fasaner og rapphøns for salg og utsetting i naturen for trening av fuglehunder. Mens klagesaken ble behandlet fikk de tillatelse til å drive som før, men nå er det altså stopp. For årets sesong får det ingen betydning fordi fuglen allerede er solgt og satt ut i terreng rundt om i Norge.

Når det gjelder forskriften som blir brukt, retter den seg mot oppdrett av fjørfe; høns, kalkuner, gjess, ender, rapphøns, vaktler, fasaner, perlehøns, duer og strutsefugler (Ratites) som oppdrettes eller holdes i fangenskap med henblikk på avl, produksjon av kjøtt eller konsumegg, eller levering av vilt til utsetting. Det er kun tillatt for virksomheter å framby levende fjørfe og rugeegg dersom virksomheten er sertifisert av Mattilsynet.