Arrangørene av jaktprøver avgjør selv om de tilbakebetaler hele, deler av startavgiften eller ingen ting når jaktprøver er blitt avlyst på grunn av hundesykdommen. Hva du får, avhenger av utgiftene arrangørene har pådratt seg.

Når det gjelder Norsk Derby, får kvalifiserte ny mulighet første helg i oktober. 

I dag gikk det ut et informasjonsskriv fra FKF vedrørende tilbakebetaling av startavgift i forbindelse med avlyste jaktprøver på grunn av den pågående hundesykdommen. Det står:

«Den første avlysningen av terminfestede jaktprøver, ble utløst i forbindelse med NM Høyfjell 5.-8. september. FKF sendte deretter ut følgende informasjon til arrangørklubben vedr refusjon startkontingent: «TILBAKEBETALING PÅMELDINGSAVGIFT VED AVLYSTE JAKTPRØVER: I Jaktprøvereglene for stående fuglehunder, Fellesbestemmelser, og i Dommerhåndboka finnes regler for tilbakebetaling av påmeldingsavgift. Sentralt i den oppståtte situasjonen vi nå har er følgende punkt viktig. «Påmeldingsavgift tilbakebetales ikke når prøven avlyses eller avbrytes av prøvens ledelse eller dommer fordi forholdene vurderes slik at det er uforsvarlig å gjennomføre prøven».

Det er denne bestemmelsen alle arrangører som har avlyst sine prøver helgen 5.-8. september 2019 har forholdt seg til. Spesiell situasjon, spesielle tiltak og praktisering? FKF vil be arrangørene vurdere, etter at de har fått oversikt over sine egne kostnader ifm prøven, om det er rom for noe refusjon av påmeldingsavgiften til den enkelte deltaker. FKF understreker at det er helt opp til klubbene å vurdere om det er rom for dette.»

Situasjonen mht avvikling av jaktprøver er fortsatt uavklart, og vi må inntil ny informasjon foreligger, bare avvente situasjonen. Jaktprøveregelverket har ikke tatt høyde for refusjon når det gjelder den spesielle situasjonen klubbene og deltakere nå har kommet opp i. FKF og NKK vil derfor gi følgende retningslinjer for refusjon til deltakere:

Hvis prøven avlyses i god tid før arrangementet: Arrangøren refunderer 100% av innbetalt startkontingent «under forutsetning av at det ikke er påløpt utgifter i såpass grad at 100% refusjon ikke er mulig. Hvis prøven avlyses nær inntil prøvestart: Her vil arrangøren hatt utgifter til hovedkvarter, dommere, sekretariat m.m., og 75% av startkontingent refunderes. Hvis prøven avlyses etter at prøven er påbegynt: Ingen refusjon.

NKK har 10. september sendt ut følgende informasjon til arrangørklubbene: Påmeldingsavgifter og vurdering av eventuell tilbakebetaling: NKK understreker at det er opp til den enkelte arrangør å beslutte eventuell tilbakebetaling av påmeldingsavgifter til deltakere. Der force majeure-situasjoner er regulert i regelverket, skal dette følges. Vi oppfordrer den enkelte arrangør til å gjøre en vurdering av de totale kostnadene ved arrangementene som nå er innstilt, inkludert eventuell lønns-og honorarkostnader. Basert på vurderingen kan arrangør velge å ikke refundere eller refundere deler av påmeldingsavgiften iht force majeure-prinsippet beskrevet i vedlagte betenkning. Alternativt kan arrangør velge å refundere hele påmeldingsavgiften. Kostnad: Avgifter til NKK Arrangører som velger å refundere hele, eller deler av, påmeldingsavgiften, skal kun betale IT-avgift til NKK. IT-avgiften dekker allerede påløpte banktransaksjonskostnader i forbindelse med påmeldingen og refusjon. For å unngå ytterligere økonomisk byrde på arrangørene, vil ikke aktivitetsavgiften bli belastet.

Arrangører som velger å ikke tilbakebetale påmeldingsavgift, blir belastet aktivitetsavgift og IT-avgift på vanlig måte. Aktivitetsavgiften bidrar til å dekke arbeidskostnader/ressursbruk i administrasjonen knyttet til den oppståtte situasjonen