En rekke private aktører har nå fått tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns. Også søkere som kun skal sette ut til egen trening av fuglehund, har fått ja fra Miljødirektoratet. 

Flere steder i landet vil det bli satt ut fasan og rapphøns innen 31. august. Miljødirektoratet minner om at FKFs lavlandsinstruks gjelder. Finn den frem før du skal trene hund på lavland.

Å drive med fuglehund regnes som samfunnsnyttig. Så samfunnsnyttig at det gis tillatelser til å sette ut fremmede organismer i norsk natur, så fremt disse ikke lider nød som et resultat av virksomheten. Før fellesferien fikk klubbene sine tillatelser, og nå har flere private aktører fått svaret de håpet på. Øystein Dahl har for eksempel søkt og fått tillatelse til å sette ut inntil 35 individ. Kleppang og Sando Hundesenter har fått lov til å sette ut et større antall. Vil du vite nøyaktig hva som gjelder for hver enkelt søker, går du inn på nettsiden www.miljovedtak.no. Klikk deg inn på «fremmede organismer». De offisielle svarene er bare lagt ut for et fåtall av de private som har fått ja. De legges ut suksessivt i nær fremtid.

For mange vil det helt sikkert være overraskende at også de som har søkt om å sette ut fugl, bare for å trene egne hunder, har fått tillatelse. Miljødirektoratet skriver at de har bedt Mattilsynet om å gi en vurdering av dyrevelferden ved den omsøkte aktiviteten. Mattilsynet sier: «Dyr fra dyrehold kan bare settes ut i naturen for å bli viltlevende når dyret har gode muligheter for å tilpasse seg og overleve i det nye miljøet». De påpeker at de vet for lite om hvordan trening av fuglehund på lavland foregår til å mene noe om det dyreetiske. Er forholdene tilrettelagt og aktiviteten foregår på anvist måte, regnes det som akseptabelt.

Diskusjonene rundt lavlandstrening har pågått i flere år, og i fjor jobbet Fuglehundklubbenes forbund frem en instruks, som Miljødirektoratet viser til i sine svar til søkerne. Utsetting er bare tillatt i perioden 1.juni-31.august. Det skal ikke slippes hund tidligere enn 20 dager etter utsetting. Når fuglene er satt ut, skal all aktivitet være slik at fuglene kan oppnå en forvillet tilstand. Foring på faste foringsstasjoner skal unngås, volierer og midlertidige bur skal stenges og senere innfanging av fuglene er forbudt. Innen første desember skal søkerne rapportere til Miljødirektoratet om hvor mange fugle som ble satt ut og på hvilket tidspunkt det ble gjort. Alle søkere skal varsle kommunen og berørte grunneiere om aktiviteten og søke å inngå samarbeid om avbøtende tiltak som øker dyrevelferden og ivaretar naturmangfoldet.

Med andre ord: Det er ikke lov å sette ut fugl direkte fra bur eller innhegninger, for så å trene på dem. De skal leve som vill fugl i tjue dager og oppholde seg naturlig i terrenget. Ser du at noen setter ut eller fanger inn fugl, eller at fugl som trenes på ikke er flyvedyktig, skal du varsle Mattilsynet. Straffbare forhold anmeldes til politiet. Husk at du som utøver er ansvarlig for hva du deltar på. Det er også ditt ansvar at fuglens dyrevelferd ivaretas.

Fuglehunden ber om at innholdet i denne artikkelen ikke blir diskusjonstema på vår FB-side.