Hvis du mener at en veterinær har feilbehandlet hunden din, finnes det et sted du kan henvende deg; Det veterinærmedisinske rettsråd.

Fuglehunden får til stadighet henvendelser fra hundeeiere som føler at hunden er blitt feilbehandlet. Fordi det alltid er to sider av en sak er slike saker vanskelig å gå inn i og vi har som generell policy at vi ikke skriver om dem, både fordi det er tidkrevende å innhente begge parters versjon, og fordi påstand ofte blir stående mot påstand.

Er du i en situasjon der du føler at behandlingen din hund har fått er feil, finnes en klageinstans som heter Det Veterinærmedisinske rettsråd. På hjemmesiden står det som følger:

Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven).

Rettsrådet skal være rådgiver for veterinærmyndighetene i disiplinærsaker, saker om forsvarlig virksomhet og saker av veterinærmedisinsk art. Videre skal rådet stå til disposisjon for retten, påtalemyndigheten, offentlige forsvarere og oppnevnte sakkyndige i veterinærmedisinske spørsmål og dyrevern i forbindelse med sivile saker og straffesaker. Rådet kan også avgi uttalelser og foreta undersøkelser for forsikringsselskaper og andre i saker om forsikring av dyr, dyrehelsepersonells ansvar, handelstvister og andre saker av veterinærmedisinsk eller dyrevernmessig art.

Det veterinærmedisinske rettsrådet har egen hjemmeside; www.rettsradet.no.