Diverse-FH-stoff-896

Hva betyr det for oss med fuglehunder?

Av:

Innledning

Doping og medisinering er et kjent problem i konkurranseidrett, både der mennesker og dyr er involvert. Bruk av prestasjonsfremmende midler og legemidler brukt i konkurranse der dyr deltar er regulert i Dyrevelferdsloven § 26 som slår fast at dyr ikke skal utsettes for eller være påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig.  NKKs nåværende regelverk for utstillinger og andre konkurranser (inkludert regler for fuglehundprøver) har tilsvarende formulering. Disse bestemmelsene kan ses på som rammebestemmelser, de inneholder ingen konkrete regler eller retningslinjer for hva man kan gi eller behandle hunden sin med i forbindelse med konkurranser.

Et fungerende antidopingreglement for alle aktiviteter med hund som organiseres i regi av NKK har derfor vært etterspurt i lengre tid. NKK har utarbeidet et utkast til reglement, i samarbeid med ei faggruppe med ulik kompetanse innenfor antidoping. Utkastet har i vår og sommer vært på høring i hele NKKs organisasjon samt hos en del eksterne høringsinstanser.

 

Antidopingregelverk for dyr

Det er et vesentlig strengere regelverk omkring medisinering av dyr (hester og hunder) som konkurrerer enn det er for mennesker. Dyr kan selvsagt ikke selv bestemme hvorvidt de skal starte eller avstå fra å starte i en konkurranse slik mennesker kan. Det hunden viser i konkurranse skal være hundens iboende egenskaper, og midler eller metoder som stimulerer, beroliger, virker smertedempende, betennelsesdempende, påvirker adferd eller temperament er ikke tillat. Lovverket er derfor utformet slik at dyr beskyttes mot å starte i konkurranser dersom de har tilstander som krever medisinsk behandling. Det er hensynet til god dyrevelferd som er førende i utformingen av et slik detaljert regelverk. Det er selvsagt også viktig at konkurransen skal være rettferdig slik at ikke noen oppnår “kunstige” fordeler. Ikke minst er det også av betydning at utvelgelsen av avlsdyr er basert på hundens iboende egenskaper.

 

Hva betyr dette for fuglehundsporten?

Det er ikke grunn til å tro at bevisst doping er eller har vært et problem i fuglehundsporten. Men det er utvilsomt et stort behov for bevisstgjøring og opplæring i bruk av mange vanlige legemidler i forbindelse med konkurranser. Hvis det nye regelverket blir vedtatt, betyr det at de som starter på prøver med hundene sine må sette seg inn i dette regelverket, samt hvilke frister som gjelder for ulike behandlinger. Veterinærene vil være de fagpersonene som hundeeierne skal henvende seg til ved spørsmål om ulike legemidler eller metoder. Hunden din kan for eksempel ikke behandles med betennelses- og smertestillende legemidler (eks. Rimadyl, Metacam), kortisonpreparater (eks. Prednisolon) eller antibiotika når den skal starte på prøve. Behandling med slike legemidler må være avsluttet i god tid før konkurransen, slik at det ikke finnes spor av disse i hundens kropp. De spesifikke fristene som gjelder
for ulike legemidler vil være listet i reglementet.

 

Prøvetaking av hunder

For å kontrollere at regelverket etterleves må det tas prøver av hunder i konkurranse. Prøvetakingsprosedyren vil være etter en modell fra Norges hundekjørerforbund som har lang erfaring med uttak av dopingprøver fra hund. Prøvetakingen skjer ved at den personen som har ansvar for hunden samler hundens urin i en beholder når den spontant tisser. Den ansvarlige for hunden bekrefter at urinprøven er samlet og forseglet på riktig måte, og prøven vil så sendes til et akkreditert dopinglaboratorium som gjennomfører analysen.

Det er vanlig at det både er vinnere og tilfeldige hunder som plukkes ut til dopingkontroll. I tillegg er det også aktuelt å teste hunder der man har mistanke om at ulovlig medisinering har forekommet.

Når regelverket er vedtatt av NKK vil det presenteres i detalj.

Illustrasjonsfoto