hund_sau_shutterstock_104859029

Vi er allerede godt inn i den ordinære båndtvangsperioden som strekker seg fra 1. april til og med 20. august. Hovedformålet med båndtvangen er å verne vilt og husdyr på beite. Sau vil de fleste av oss treffe på både under og etter den ordinære båndtvangsperioden. Den enkelte kommune kan forlenge båndtvangsperioden så lenge sauen normalt går ute. Mange steder vil dette være til langt ute i september, også etter at jaktsesongen har begynt.
Tekst: Marit Krohg. Illfoto: shutterstock.com

 

De fleste aktive fuglehundeiere sørger for at hunden gjennomgår saueaversjonsdressur test slik at hunden får såkalt «sauebevis». Men det hjelper ikke å vise frem «sauebeviset» hvis hunden like vel skulle jage sau – selv om det er utenfor båndtvangsperioden.

Advokat Emil Bryhn i If skadeforsikring kan fortelle oss mer om hva loven sier om vårt ansvar som hundeeier både under og etter båndtvangsperioden – og hva som kan bli følgene dersom vi ikke overholder dette.

– Den erstatningsrettslige side av saken er enkel. Etter hovedregelen i skadeserstatningsloven (§ 1-5 nr. 2) plikter innehaver av hund, selv når de ikke har utvist skyld, å erstatte skade som hunden volder. Det betyr at dersom din hund jager en flokk med sauer (eller andre beitedyr) slik at de blir skadet eller dør, må du som eier erstatte skaden. Dette gjelder uavhengig av om skaden skjer innenfor eller utenfor båndtvangstiden, forklarer Bryhn.

 

Hva hvis hunden bare løper etter sauen, uten å angripe?

–Selv om hunden ikke direkte biter sauen, kan den bli skremt utfor skrenter og stup eller drukne i vann. Sauer tåler heller ikke særlig lange løpeturer og kan derfor dø av utmattelse hvis de blir jaget av hund. Lam er særlig utsatt. Vanlig erstatnings beløp for sau er i underkant av 3 500 kroner. Sauer løper jo ofte i flokk, så det kan fort bli dyrt, konstaterer han tørt.

 

Hva kan skje med hunder som jager sau? 

– Brudd på båndtvangsbestemmelser – eller brudd på alminnelige vilkår for å la hund være løs (hundelovens § 4) – kan resultere i strafferettslige ansvar for eier eller at hunden i verste fall blir avlivet. Nærmere bestemmelser om dette har man i hundeloven § 14 og § 15.  I § 14 fremkommer det at den som eier eller passer sau som beiter lovlig kan gjøre nødvendige inngrep mot hunder som jager sauen – så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig for å avverge skade. Hvis en hund påtreffes i det den nettopp har påført en sau vesentlig skade og fortsatt utgjør en klar fare – f.eks. fortsetter å jage andre i flokken – kan den avlives på stedet. Etter § 15 kan grunneier i båndtvangstiden avlive en hund som går løs i utmark eller landbruksområder dersom man ikke klarer å få tak i hunden og heller ikke politiet kan komme så raskt som situasjonen krever.

 

Lam med fødselsmerke ”hilser” på en labrador. Illfoto: shutterstock.com

Lam med fødselsmerke ”hilser” på en labrador.
Illfoto: shutterstock.com

Hvordan kan en hundeeier vite at saueeieren ikke har overreagert? 

– Det vil selvfølgelig alltid være usikkerhet om hendelsesforløpet der det ikke er vitner eller håndfaste bevis på skade. De siste årene har imidlertid de nye mobiltelefonene gjort det lettere å dokumentere hva som skjer. Jeg hørte nylig om en hundeeier som var blitt videofilmet i det han puttet hunden i bilen og kjørte av vekk mens sauen lå skadet igjen. Da er det lite å diskutere.

 

Finnes det forsikringsordninger som hundeeier kan ha nytte av i slike tilfeller? 

– En hundeforsikring vil ikke erstatte avliving som følge av at hunden skadet sau, men en innboforsikring vil kunne dekke et eventuelt erstatningsansvar overfor saueeier.  – Men jeg vil først og fremst oppfordre hundeeiere til å gjøre det de kan for å forhindre at slike situasjoner oppstår, sier Bryhn. Særlig for dere som har jakthunder, må det være viktig at sauebøndene ikke får et negativt inntrykk av hundeeiere. Ofte er det slik at saueeieren også er grunneier og har jaktretten, påpeker han.

Oppfordringen fra advokat Bryhn er det ikke vanskelig å slutte seg til: Sørg for å teste hunden jevnlig på saueavversjonskurs og sjekk lokale forhold før du slipper hunden – også etter 20. august. Husk at trening av hunden uansett krever grunneiers tillatelse.

adv-Emil-Bryhn

adv-Emil-Bryhn